Regulamin

I Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z bloga „Bybunny”, zwanego dalej blogiem. Regulamin definiuje prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników oraz administratora bloga w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

2. „Blog” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem bybunny.pl wraz ze wszelkimijej podstronami.

3. Administratorem bloga jest Edyta Dryja ul. Zimowa 39a/28 05-515 Nowa Iwiczna

4. „Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza strony bloga.

5. „Użytkownikiem Zarejestrowanym” jest osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała konto bezpośrednio w Serwisie lub w ramach zewnętrznych usług technologicznych umożliwiającychkorzystanie z infrastruktury Serwisu (np. Disqus, Facebook, WordPress, itp.). Rejestracja w serwisie niejest obowiązkowa.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do niektórych treści lub funkcji bloga wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu, jak równieżwprowadzenia nowego regulaminu, w szczególności jeśli zmiany te spowodowane będą okolicznościami faktycznymi lub prawnymi.

8. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników o wszelkichzmianach dokonywanych w Regulaminie w formie publikacji na blogu, wyświetlaniu stosownego komunikatu lub też w innej postaci umożliwiającej zapoznanie się ze zmianami Użytkownikom, np.poprzez modyfikację daty wskazującej czas ostatniej aktualizacji Regulaminu.

9. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

10. Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Spory wynikłe z korzystania z serwisu rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.

12. Regulamin Bloga dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem:

http://spidersweb.pl/regulamin.html

II Warunki techniczne korzystania z serwisu

1. Do korzystania z bloga niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego (np. komputer, telefon, tablet, telewizor i inne) wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwisnie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

2. Dostęp do niektórych funkcji bloga może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczekzewnętrznych pozwalających na obsługę standardów takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

3. Dostęp do niektórych funkcji bloga może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Disqus, WordPress, Facebook, konto e-mail).

4. Serwis może wyświetlać reklamy.

III Prawo autorskie

1. Wszelkie treści opublikowane w ramach bloga podlegają ochronie prawnoautorskiej, wszczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują blogowi i/lub twórcom.

2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści bloga w zakresie przekraczającym tzw.dozwolony użytek zdefiniowany przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku. Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do artykułów serwisu.

3. Użytkownik dokonujący publikacji treści w ramach systemu komentarzy  oświadcza, że posiada pełne prawo do wszelkich treści publikowanych przez siebie na blogu – w szczególności do tekstów, grafik, filmów i dźwięków lub też materiały multimedialne zostały wykorzystane w ramach odpowiednich licencji i we właściwy sposób ich pochodzenie zostałooznaczone.

4. Użytkownik oświadcza, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność wynikającą z tytułu naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku publikacji w treści na blogu.

5. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na blogu jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik zachowuje pełnię praw autorskich do publikowanych przez siebie treści, publikacji dokonuje dobrowolnie i nieodpłatnie, publikacja może być w każdej chwili przez niegoodwołana po dokonaniu stosownego zgłoszenia do Administratora.

6. Administrator oświadcza, iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw autorskich przez jego Użytkowników, jednocześnie oferując pełną współpracę w zakresie eliminowania tych treścizgodnie z dyspozycją art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 roku.

IV Prawa i obowiązki użytkownika

1. Internauta nabywa status Użytkownika wraz z uruchomieniem w przeglądarce internetowej dowolnej z podstron bloga.

2. Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym w chwili założenia konta na blogu lub też w chwili publikacji pierwszej treści (np. komentarza) przy użyciu konta założonego w odrębnej usłudze społecznościowej (np. Disqus, Facebook, WordPress) zintegrowanej z infrastrukturą techniczną bloga. Każdy Użytkownik Zarejestrowany jest równocześnie Użytkownikiem.

3. Użytkownik bloga może występować jako osoba fizyczna lub osoba prawna, jeżeli po zweryfikowaniu swojej tożsamości reprezentuje stanowisko któregoś z podmiotów gospodarczych zainteresowanych uczestnictwem w dyskusji.

4. Korzystający z bloga Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu orazprzepisów polskiego prawa.

5. Użytkownik ma prawo do korzystania z bloga poprzez przeglądanie i lekturę jego zasobów zwyłączeniem treści, do których dostęp Administrator ogranicza wedle przyjętych przez siebie kryteriów.

6. Użytkownik Zarejestrowany zyskuje ponadto prawo do  uczestnictwa w dyskusji za pośrednictwem systemu komentarzy.

7. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa oraz dobrych obyczajów, m.in.poprzez powstrzymywanie się od publikacji treści naruszających dobra osobiste lub uczucia innych Użytkowników, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, dyskryminujące, obsceniczne, poufne, naruszające granice dobrego smaku i inne treści, które w ocenie Administratora zostaną uznane za niewłaściwe.

8. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby narazić techniczne i merytoryczne aspekty funkcjonowania serwisu, w szczególności od spamowania, nieuzgodnionych działań reklamowych, zachowań, które mogą zostać uznane za celowe próby destabilizacji technicznego zaplecza bloga (ataki DDoS).

9. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które będą naruszały niniejszy Regulamin, jak również nieuwzględnione w nim powszechnie obowiązujące w życiu społecznym wartości.

10. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do bloga lub określonych funkcjiSerwisu Użytkownikom, którzy nagminnie będą łamali postanowienia Regulaminu, w szczególnościpoprzez usuwanie lub blokadę kont Użytkowników Zarejestrowanych, jak również określonych adresów IP.

11. Administrator zastrzega prawo do usunięcia konta Użytkownika Zarejestrowanego, jeśli ten nie logował się na nie na przestrzeni jednego roku.

12. W przypadku łamania przepisów prawa przez Użytkowników lub działania na szkodę bloga, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych działań prawnych, jak również udostępniania niezbędnych danych zainteresowanym organom ścigania.

13. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania sankcji wskazanych w pkt. 10 niniejszego działu wedle własnego uznania i bez potrzeby argumentowania swoich decyzji.

V Dane osobowe i ochrona prywatności 

Informacje zawarte w Polityce prywatności i Cookies bloga: https://bybunny.pl/index.php/polityka-prywatnosci/

VI Wyłączenie odpowiedzialności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu witryny, wprowadzaniuograniczeń terytorialnych lub wiekowych w dostępie, jak również zamknięcia Serwisu bez uprzedniegozawiadomienia.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i osób trzecich w zakresie naruszania prawa na łamach serwisu w drodze publikacji treści bądź profili Użytkowników Zarejestrowanych. Pełną i osobistą odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich wynikające z bezprawnego dostępu do ogółu danych osobowych lub też danych pojedynczych Użytkowników, próby przejęciakont, itp.

VII Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.2. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 26 lipca 2018 roku.

2. Korzystanie z Serwisu, zarówno przez Użytkownika, jak i Użytkownika Zarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.